Regulamin sesji

 1. Poniższy regulamin powstał po to, aby warunki współpracy między Fotografem, a klientem, były jasne i przejrzyste.
 2.  Każdy klient zapisując się na sesję ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciowa jest jednoczesną akceptacją poniższego regulaminu. Po rezerwacji terminu sesji zdjęciowej klient ma 3 dni na zapłatę zadatku w wysokości 100 zł. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
 3.  Fotograf zapewnia, że jest przygotowany merytorycznie oraz posiada niezbędny sprzęt do wykonania sesji zdjęciowej na rzecz klienta.
 4.  Fotograf nie bierze odpowiedzialności za wydruki w obcych laboratoriach, ponieważ maszyny są różnie skalibrowane i nie ma wpływu na odwzorowanie kolorów.
 5.  Klient zapoznał się z twórczością Fotografa i oświadcza, że zna jego styl fotografowania oraz obróbki i akceptuje go, oraz nie będzie żądał późniejszej dodatkowej obróbki graficznej.
 6.  Klient nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji na gotowych zdjęciach typu filtry, zmiana kolorów, kadrowanie.
 7.  Po wykonaniu sesji Fotograf zobowiązuje się przekazać gotowe zdjęcia w terminie 30 dni roboczych od wyboru zdjęć przez klienta. W sezonie urlopowym termin ten może ulec zmianie, natomiast klient zostanie o tym poinformowany przez sesją.
 8.  Zdjęcia do wyboru zostaną udostępnione w prywatnej galerii utworzonej tylko na potrzeby sesji. O udostępnieniu zdjęć klient zostanie powiadomiony przez Fotografa poprzez przesłanie wiadomości.
 9.  Fotograf nie wyraża zgody na zapisywanie, udostępnianie czy jakiekolwiek korzystanie ze zdjęć udostępnionych na serwerze. Zdjęcia te są jedynie poglądowe i mają służyć dokonaniu wyboru przez klienta.
 10.  Fotograf udostępni klientowi gotowe zdjęcia do pobrania z platformy wetransfer.com. Gotowe odbitki papierowe klient odbierze od Fotografa osobiście. Istnieje możliwość wysłania odbitek za pośrednictwem paczkomatu Inpost / kuriera – na koszt klienta.
 11.  Fotograf archiwizuje materiał z sesji do 3 miesięcy od jej wykonania.
 12.  Istnieje możliwość zakupu wszystkich zdjęć roboczych z sesji w kwocie 500 zł. Zdjęcia robocze są na użytek własny klienta, bez możliwości publikacji.
 13.  Jeśli sesja ma się odbyć w miejscu, w którym jest wymagana opłata wstępu, koszty biletów pokrywa klient.
 14.  Podczas sesji obowiązuje zakaz robienia zdjęć przez klienta aparatami fotograficznymi.
 15.  Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu, rekwizytów, ubrań wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie klienta.
 16.  Wynagrodzenie jest płatne w dniu sesji przelewem na rachunek bankowy: 
  Katarzyna Kowal Fotografia
  81109025900000000149748982
  Santander Bank Polska S.A.
 17.  Opłatę za dodatkowe ujęcia klient przelewa również na rachunek bankowy po dokonaniu wyboru i przesłaniu listy wybranych przez siebie zdjęć.
 18.  W przypadku braku możliwości wykonania sesji zdjęciowej z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Fotografa w ustalonym terminie Strona zobowiązuje się do powiadomienia na co najmniej 1 dzień przed ustalonym terminem sesji.
 19.  Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego oraz swojej rodziny utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. Dla Fotografa zgoda na publikacje jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Zawsze jestem wdzięczna, kiedy mogę pochwalić się efektami sesji. Udzielona zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta.
 20.  Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 21.  Fotograf zachowuje zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.
 22.  Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistych stronach internetowych i na portalach społecznościowych, z których Zamawiający korzysta poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 23.  Wykorzystywanie przez Zamawiającego zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może zostać uzależnione od zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz.
 POLITYKA PRYWATNOŚCI

W dniu 25.05. 2018 r. weszło w życie rozporządzenie o Regulacji i Ochronie Danych Osobowych (RODO), które pomaga chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np. e-mail, nr tel., adres zamieszkania czy inne informacje dotyczące sesji. W każdej chwili każdy z Państwa ma prawo wglądu do
treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane takie są potrzebne jedynie w przypadku chęci kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail umieszczonego na stronie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych jest Katarzyna Kowal Fotografia. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
2. Korzystając z zasobów mojej strony pozostają Państwo anonimowi. Zbieram jedynie informację o ilości osób odwiedzających stronę oraz informację o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystywane są mechanizmy cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach.
3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności osoby korzystające ze strony kasiakowalfotografia.pl l zwane będą dalej „Użytkownikami”.  Termin „RODO”
oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych Użytkowników.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego zapytania. Informacje te nie są jednak gromadzone na serwerze. Dostęp do informacji i wiadomości, które wysyłają Użytkownicy w formularzu, ma jedynie Kasia Kowal Fotografia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie ww. usług.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Użytkownik posiada prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
9. Moim celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych mi danych. W związku z tym na stronie wprowadzony jest certyfikat bezpieczeństwa SSL podnoszący poziom ochrony Państwa danych podczas przesyłania informacji pomiędzy Państwa komputerem, a moim.


ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wysłał zapytanie przez stronę Kontakt lub formularz kontaktowy.
2. Kontakt w sprawie przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę www, zakładka Kontakt.
3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

PLIKI COOKIES

1.Witryna kasiakowalfotografia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody,  a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Kasia Kowal Fotografia  Fotografia w celu optymalizacji działań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje jej zasady. W przypadku jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z witryny.
2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy o sprawdzanie treści „Polityki prywatności”.
3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie kasiakowalfotografia.pl proszę o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce kontakt.
                                                                                                                       
 

100

, dodatkowo